Marendajmo zajedno

Proportion
Categories: Naši projekti
  • ”Marendajmo zajedno” (šk.god. 2017/2018) (313.158,59 kn)
  • FEAD – OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć
  • Aplikacija projekta
  • Promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti

STATUS: realiziran

Agencija je izradila projektnu prijavu ”Marendajmo zajedno” za korisnika Grad Makarsku na natječaj Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (za školsku godinu 2017. – 2018. ). Projektni partneri su: Osnovna škola oca Petra Perice Makarska i Osnovna škola Stjepana Ivičevića Makarska. Nadležno tijelo za provedbu ovog natječaja je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Odlukom o financiranju (klasa 910-01/17-06/19, Ur.broj 519-05-2-2-2/4-18-13) koja je donesena 2. veljače 2018. ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 313.158,59 kn s intenzitetom potpore od 100%. (OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.). Cilj projekta je omogućiti besplatnu prehranu za 150 učenika Osnovne škole oca Petra Perice Makarska i 158 učenika Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska koji se nalaze u riziku od siromaštva temeljem kriterija za definiranje istih sukladno Odluci o kriterijima za osiguranje besplatne školske prehrane učenika OŠ oca Petra Perice Makarska i Odluke o kriterijima za osiguranje besplatne školske marende učenika OŠ Stjepana Ivičevića Makarska. Projekt je proveden od strane Gradskog Odsjeka za projekte i razvoj.

Slične objave

Skip to content