Strateško-planska dokumentacija

Tim MARE posjeduje profesionalno iskustvo pripreme i izrade strateško-planske dokumentacije za jedinice lokalne samouprave, a  MARA je ujedno i nositelj izrade nove Strategije razvoja Grada Makarske te ima ključnu ulogu međusektorskog umrežavanja svih dionika na lokalnoj razini s ciljem kvalitetne pripreme iste.

Aktivnosti koje MARA provodi, a vezano za strateško-planiranje:

  • Metodologija izrade strateško-planske dokumentacije, izrada baze podataka, izrada analize stanja, organizacija međusektorskih sastanaka i radionica, definiranje strateškog okvira, izrada baze projekata
  • Koordinacija aktivnosti pripreme i izrade razvojnih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
  • Koordinacija aktivnosti pripreme i izrade razvojnih dokumenata jedinica lokalne samouprave iz specifičnih područja: turizma, civilnog društva, mladih, energetske učinkovitosti,
Skip to content