Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019.

NATJEČAJ: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019.

 

FOND: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ROK: Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).

KORISNICI: Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije.

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata:

  • razvoj javne turističke infrastrukture (pod javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Programa, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) (npr. uređenje, opremanje i označavanje biciklističkih, pješačkih, planinarskih, poučnih i drugih tematskih staza, izletišta, penjališta, vidikovaca, špilja i drugih zanimljivih mjesta (point of interest), uvođenje bike-share usluge, bike servisa, bike parkova);
  • turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela, turistička signalizacija i sl.);
  • razvoj nautičke infrastrukture;
  • ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam i sl.).

Kod prijave razvojnih projekata koji se odnose na uređenje (tematizaciju) plaža isti trebaju biti usklađeni (ili postupak izmjene teme) s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije (dostupan na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www. dalmacija.hr).

 

Bespovratna sredstva odobravat će se za sufinanciranje  sljedećih aktivnosti u okviru projekta:

 

  • izradu projektne dokumentacije:
  1. tehničke projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13 i 65/17) i Zakonu o gradnji (NN153/13 i 20/17), odnosno primjenom Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17);
  2. studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.);
  3. pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih fondova (fond za razvoj turizma i sl.) te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova;

 

  • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

 

 

LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/16531/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-sufinanciranja-razvojnih-projekata-u-turizmu-na-podrucju-sdz-u-2019-g

 

Slične objave

Skip to content