Za sanaciju Gradskog muzeja Makarska 200.000,00 kuna

Proportion
Categories: Novosti

Gradskom muzeju Makarska, kao nositelju projekta, Odlukom Ministarstva kulture od 12. ožujka 2020. odobreno je 200.000,00 kuna iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. za Projekt uređenja i sanacije prostora Gradskog muzeja Makarska. Projektnu prijavu Gradskom muzeju Makarska pripremila je JU Makarska razvojna agencija – MARA.

Gradski muzej Makarska nalazi se u baroknoj palači Tonoli, podignutoj u drugoj polovini 18. st. na zapadnoj strani gradske obale i luke, upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture.

Muzej živi i radi na prvom katu palače, a prostor djelovanja skučen je na 240 m2.

Gradski muzej Makarska ima respektabilni stalni postav kojeg čini odabir predmeta i dokumentacije iz muzejskih zbirki koji je smješten u dvije izložbene prostorije, a prikazuje kulturno-povijesni pregled Makarske. U skladu s tim potrebno je postojeći sanirati i urediti kako bi se zaustavio prodor vlage na zidovima, te prokišnjavanje i vlaga oko otvora koji su dotrajali i nefunkcionalni.

Projektom rekonstrukcije predviđena je građevinska sanacija prostora s ciljem sanacije i uređenja Gradskog muzeja Makarska te zaštite i očuvanja palače Tonoli u kojoj se nalazi.

Glavni projekt sanacije, Ureda Marčić iz Splita, izrađen je prema Pravilniku za radove za koje nije potrebno ishođenje Građevinske dozvole. Predviđenim građevinskim radovima sanacije postojećeg stanja zgrade ne mijenja se niti tlocrtni niti visinski garit zgrade, a zadržava se postojeća namjena prostora.

Osim građevinske sanacije, osnovni koncept projekta je poboljšavanje prostorne organizacije stalnog postava Muzeja grada na način da se omogući bolja komunikacija unutar prostora Muzeja.

JU Mara 2018. godine prijavom na isti program Ministarstva kulture Gradu Makarska osigurala je 50.000,00 kuna za projekt Izrade arhitektonske dokumentacije za sanaciju Palače Tonoli, a 2019. godine 100.00,00 kuna za projekt Sanacije krovišta. Ovo je dakle treća godina uspješnog nastavka ulaganja u Palaču Tonoli.

 

Na “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu” za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 1005 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 393.805.605,98 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje je uvršteno 607 programa u ukupnom iznosu od 79.273.500,00.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.

Odluka se nalazi ovdje: https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/T%20H%20U%20M%20BO%20V%20I/fot%20g/nepokretni2020_odobreno.pdf

 

 

Slične objave