JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto viši stručni suradnik (m/ž), 1 izvršitelj u nepunom radnom vremenu, na određeno vrijeme

Proportion

Na temelju članka 53. i 62. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), članka 15., 16. i 25. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16) i članka 8. i 13. Pravilnika o radu Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, , ravnatelj Makarske razvojne agencije – MARA, dana 5. listopada 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto

viši stručni suradnik (m/ž), 1 izvršitelj u nepunom radnom vremenu, na određeno vrijeme

 

Propisani uvjeti za radno mjesto viši stručni suradnik:

 • minimalno VI/1. ili VI/2. društvenog smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
 • završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
 • iskustvo u pripremi i provedbi najmanje 2 EU projekata,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno znanje engleskog jezika.

 

Uz pisanu molbu/prijavu na javni natječaj za prijem u radni odnos višeg stručnog suradnika u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (Europass format),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i preslika osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje traženi stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 3 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava),
 • potvrdu o završetku stručnog usavršavanja iz pripreme i provedbe EU projekata,
 • potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata,
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku ili elektroničkoj preslici u slučaju prijave putem  elektronske pošte, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te elektroničku poštu.

Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Razmatrat će se samo one prijave koje sadrže sve dokumente navedene u javnom natječaju.

Prijave kandidata za radno mjesto viši stručni suradnik Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici agencije https://mara-makarska.hr/, oglasnoj ploči agencije i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

„Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA“, Franjevački put 2, 21300 Makarska s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto viši stručni suradnik
Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“

ili putem adrese elektronske pošte:

info@mara-makarska.hr

 

S kandidatima koji podnesu pravodobne prijave i ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, obavit će prethodnu provjeru znanja te usmeni razgovor sa svrhom utvrđivanja njihovih znanja, interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja ili razgovoru, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj. O mjestu i vremenu provjere znanja i razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili putem telefona.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati koji nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
 • Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
 • Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Opis poslova radnog mjesta:

 • Provodi djelatnosti Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA definirane Statutom;
 • vodi procese razvoja projekata i projektnih prijava na nacionalne i EU programe,
 • provodi projekte financirane iz EU programa;
 • provodi aktivnosti poslovnog savjetovanja za gospodarski, javni i civilni sektor s područja Grada Makarske;
 • priprema i provodi edukativne aktivnosti (predavanja, seminare, radionice i sl.) u organizaciji Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA;
 • provodi administrativno-pravne i operativne poslove agencije;
 • vodi evidenciju: projekata, bazu poduzetnika, bazu ostalih korisnika, bazu edukativnih aktivnosti, bazu polaznika edukativnih aktivnosti te ostale evidencije za potrebe agencije;
 • provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti agencije;
 • sudjeluje u pripremi i provedbi svih javnih događaja te promotivnih aktivnosti u organizaciji agencije;
 • aktivno surađuje sa službama Grada Makarske;
 • provodi aktivnosti savjetovanja i edukacije nezaposlenih osoba, pruža relevantne informacije o aktivnim mjerama zapošljavanja, izrađuje poslovne planove za ostvarivanje mjera Samozapošljavanja.

 

Makarska, 5. listopada 2023.

Ur. broj: 722/23

Ravnateljica

Lidija Vukadin Vranješ, univ. spec. oec.

 

 

Slične objave

Skip to content