OGLAS za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i civilno društvo

Proportion
Categories: Novosti, Uncategorized

Na temelju članka 53. i 62. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), članka 15., 16. i 25. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16) i članka 8. 15. i 22. Pravilnika o radu Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, ravnatelj Makarske razvojne agencije – MARA, dana 27. lipnja 2019. godine raspisuje

OGLAS

 

za zapošljavanje na radno mjesto

Stručni suradnik za poduzetništvo i civilno društvo (m/ž), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (6 mjeseci)

 

Oglas se raspisuje u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva, sufinanciranog sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, temeljem „Programa jačanja poduzetničkih kompetencija“.

Pravilnikom o radu – u Prilogu 1 „Katalog radnih mjesta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA“ propisani su uvjeti za radno mjesto stručni suradnik:

 • stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
 • završeno stručno usavršavanje iz pripreme i provedbe EU projekata,
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Uz pisanu molbu/prijavu na oglas za prijem u radni odnos stručnog suradnika u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (Europass),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 2 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • potvrdu o pohađanju ili završetku stručnog usavršavanja iz pripreme i provedbe EU projekata,
 • potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata,
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te elektroničku poštu.

Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Razmatrat će se samo one prijave koje sadrže sve dokumente navedene u oglasu.

Prijave kandidata za radno mjesto stručni suradnik Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ustanove, oglasnoj ploči Ustanove i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

„Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA“, Franjevački put 2, 21300 Makarska s naznakom:

„OGLAS za radno mjesto stručni suradnik
Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“

Tekst oglasa objavit će se i na web-stranici (www.mara-makarska.hr) i oglasnoj ploči JU Makarska razvojna agencija – MARA.

S kandidatima koji podnesu pravodobne prijave i ispunjavaju formalne uvjete oglasa obavit će se provjera znanja te razgovor sa svrhom utvrđivanja njihovih znanja, interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja ili razgovoru, smatra se da je povukao svoju prijavu na oglasa. O mjestu i vremenu provjere znanja i razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili putem telefona.

 

O rezultatima oglasa kandidati koji nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
 • Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Makarska, 27. lipnja 2019.

Ur. broj: 294/2019.

Ravnateljica

Lidija Vukadin Vranješ, univ. spec. oec.

 

Slične objave

Skip to content