JAVNI POZIV za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno “Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u SDŽ” za 2022. g.

FOND: Splitsko dalmatinska županija

Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 35/18) (u daljnjem tekstu: Program), Pravilniku o provedbi „Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 49/18 i 28/22) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Ugovorima o poslovnoj suradnji i načinu provedbe „Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ zaključenim s poslovnim bankama koje su iskazale interes za sudjelovanje u ovom Programu i to: Addiko bank d.d. Zagreb; Croatia banka d.d. Zagreb; Erste Steiermärkische bank d.d. Rijeka; Hrvatska poštanska banka; Kreditna banka Zagreb d.d.; OTP banka d.d. Zadar; Privredna banka d.d.d Zagreb; Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb, Splitska banka d.d. , Otp group Split; Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Na potpore iz ovog Javnog poziva primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ) BR.1407/2013. od 18. prosinca 2013. o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

 SUDJELOVANJE PONUDITELJA:

 Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti:

 • o.o.,
 • d.o.o.,
 • obrti i
 • profitne ustanove

koji ulažu na područje Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti za Program, KLASA:  300-01/17-01/0042, URBROJ:  2181/1-05-02/01-22-1162

(Prilog 1), koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima Poslovnih banaka koje su sa Splitsko-dalmatinskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa (u daljnjem tekstu: Poslovna banka).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Odobreni krediti Poslovnih banaka, a za koji se može ostvariti potpora putem subvencionirane kamatne stope kredita namijenjeni su isključivo za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • kupnju nove opreme ili novog dijela opreme
 • refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
 • obrtna sredstva

Uvjeti kreditiranja:
1.Najniži iznos kredita od 200.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti  u iznosu od 20% ( za uslužne djelatnosti) i 30% ( za proizvodne djelatnosti).

 1. od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita čija kamatna stopa prelazi 5% i koji nisu subvencionirani sredstvima Splitsko-dalmatinske županije
 2. do 500.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava

Rok otplate kredita:

-do 12 godina za nove investicije- kupnja , izgradnja, uređenje li proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme; – poček do dvije (2) godine koji je uključen u rok otplate;

-do 5 godina za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita;

-do 3 godine za obrtna sredstva

Kamatna stopa najviše do 3,2 % godišnje  za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA:

 Uz zahtjev za davanje potpore putem subvencionirane kamatne stope kredita podnositelj prilaže:

 1. ispunjeni obrazac zahtjeva (Obrazac Z/1)
 2. presliku zahtjeva za kredit kod Poslovne banke
 3. poslovni plan
 4. presliku obrtnice ili rješenje o upisu u odgovarajući sudski registar
 5. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original),
 6. izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine i tijekom tekuće fiskalne godine zaključno s danom predaje zahtjeva (Obrazac I/1),
 7. izjava da za iste prihvatljive troškove Korisnik nije primio potporu iz drugih javnih izvora (Obrazac I/2),
 8. BON-2 ne stariji od 30 dana
 9. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (prijave na mirovinsko osiguranje) (samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove sukladno članku 7. Pravilnika)
 10. Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom (samo za prijavitelje osobe sa invaliditetom, radi ostvarivanja dodatnih bodova sukladno članku 7. Pravilnika)
 11. osnivački akti Društva-Društveni ugovor, Statut-(samo trgovačka društva) (samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove sukladno članku 7. Pravilnika)
 12. preslika Ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva (samo obrti)- (samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove sukladno članku 7. Pravilnika)
 13. preslika Uvjerenja tradicijskog obrta (samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove sukladno članku 7. Pravilnika)
 14. 14. izjavu odgovorne osobe pod krivičnom i materijalnom odgovornosti da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela prevare, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj aktivnosti ili kaznenom djelu povezanom s profesionalnom djelatnošću

 Po potrebi, a na zahtjev Povjerenstva Upravni odjel može zatražiti i dodatnu dokumentaciju uz obrazloženje.

KRITERIJI ZA ODABIR  PROJEKATA:

 U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Programa, utvrdit će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave iz članka 7. Pravilnika.

 

Link: JAVNI POZIV za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno “Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u SDŽ” za 2022. g. (dalmacija.hr)

 

Slične objave

Skip to content