Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

Proportion
Categories: Novosti

Makarska, 21. listopada 2020.

 

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA

Makarska, 5. listopada 2020.
URBROJ: 451/20

Na temelju članka 38., 39.40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 18., 19., 20. i 21. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16), Upravno vijeće Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, dana 5. listopada 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

Statutom Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA u članku 18. propisani su obvezatni uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja agencije:

 • stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
 • ispunjavanje općih uvjeta utvrđenih Zakonom,
 • organizacijske sposobnosti,
 • završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 5 godina
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • potvrdu o završenom stručnom usavršavanju iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
 • potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata (ugovori i slično),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave kandidata za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA na adresu:

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA, Franjevački put 2, 21300 Makarska s naznakom:

„Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“

Javni natječaj objavit će se i na oglasnoj ploči HZZ-a Regionalnog ureda Split, Ispostava Makarska, web-stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske te na oglasnoj ploči Ustanove.

O vremenu i mjestu prethodne pisane provjere znanja kandidata, kao i o području na koje će se provjera odnositi, prijavljeni će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Ustanove i oglasne ploče Ustanove najmanje 8 dana prije provođenja iste. Provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri, obavit će se intervju sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije.

Ako kandidat ne pristupi pisanoj, odnosno usmenoj provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Perić, prof., v.r.

Posljednje novosti

Slične objave

Skip to content