FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 30. travnja 2021. godine

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se neprofitnim organizacijama i udrugama, udrugama građana,  i lokalnim turističkim zajednicama koji potiču razvoj turizma  na području Splitsko – dalmatinske županije.

             PODRUČJA ZA KOJA ĆE SE DODIJELITI FINANCIJSKA POTPORA

 • turistička djelatnost
 • podrška turističkim programima i aktivnostima
 • organiziranje turističkih manifestacija
 • međunarodna promocija kulturne baštine Splitsko – dalmatinske županije
 • aktivnosti invalidnih osoba u organizaciji turističkih manifestacija / projekata
 • turistička valorizacija kulturne baštine Splitsko – dalmatinske županije

 

             UVJETI KOJE PRIJAVITELJI PROGRAMA/PROJEKTA MORAJU ISPUNJAVATI

 1. a) za udruge
 • da je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno drugi odgovarajući registar (registar ustanova, registar zaklada,….),
 • da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH
 • da se udruga svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 1. b) za sve prijavitelje
 • da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja prijavitelja područje Županije ili ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije
 • da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu
 • da je prijavitelj ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz Proračuna Županije
 • da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavka 2. točke d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15)
 • da prijavitelj nema dugovanja s osnova javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

             FINANCIJSKI OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE

Najmanji ukupni iznos koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 2.000,00 kuna, a najviši ukupni iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja po pojedinom programu/projektu je do 50% opravdanih namjenskih sredstava.

             MAKSIMALAN POSTOTAK FINANCIJSKE POTPORE PO PRIJAVITELJU

Županija će maksimalno iskazati potporu prijavitelju u visini do 75 % opravdanih troškova provedbe programa/projekta za područje Dalmatinske zagore, do 60% opravdanih troškova projekta/programa za otoke te do 50% opravdanih troškova za ostale.

Svaki prijavitelj obvezan je u proračunu programa/projekta planirati minimalni iznos u visini 10% vlastitih sredstava i/ili sredstava iz ostalih izvora financiranja. Prijavitelj je dužan prilikom dostave Izvješća o provedbi programa/projekta dostaviti Županiji o tome dokaz.

             LOKACIJA PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

Područje čitave Splitsko-dalmatinske županije ili područje jednog ili više gradova, općina ili mjesta (naselja) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U iznimnim slučajevima, kada je program/projekt koji se prijavljuje od posebnog značaja za Županiju, lokacija provedbe programa/projekta može biti izvan područja Županije.

             PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao prijavitelj financiranja, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa/projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa/projekta
 • nužni su za provođenje programa/projekta koji su predmet dodjele financijskih sredstava
 • mogu biti identificirani i provjereni i evidentirani su u računovodstvu prijavitelja prema važećim propisima o računovodstvu
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. U skladu s prethodno navedenim prihvatljivim troškovima, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi: troškovi zaposlenika angažiranih na programu/projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim za plaću; putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu/projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade; troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala namijenjenih isključivo za program/projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama; troškovi potrošne robe; troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje povezano s konkretnim programom/projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje,…); ostali materijalni troškovi i usluge vezani uz realizaciju manifestacije/projekta.

             NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivim troškovima programa/projekta smatraju se:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova
 • dospjele kamate
 • stavke koje se već financiraju iz javnih izvora
 • kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa/projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku programa/projekta
 • gubici na tečajnim razlikama
 • zajmovi trećim stranama

 

https://dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/30611/natjecaj-za-financiranje-projekata-udruga-i-turistickih-zajednica-iz-programa-razvoja-turistickih-manifestacija-i-projekata-na-podrucju-sdz-u-2021g

 

Slične objave

Skip to content